بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: راضیه لک


موارد یافت شده: 8

1 - بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی (چکیده)
2 - مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع (چکیده)
3 - بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (چکیده)
4 - بررسی زیست محیطی -رسوب شناسی مناطق ساحلی دریای مکران ایران (جنوب استان سیستان و بلوچستان) (چکیده)
5 - تفسیر تغییرات سطح آب دریا در رسوبات پلیستوسنشمال دریای عمان (چکیده)
6 - تفسیر محیط رسوبی رسوبات هولوسن منطقه خور ساحلی شور واقع در شمال غربی دریای عمان (چکیده)
7 - بررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR) (چکیده)
8 - چینه نگاری سکانسی رسوبات کواترنر پیشین در سواحل شمالی دریای عمان (چکیده)