بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدحسین کشمیری


موارد یافت شده: 20

1 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
2 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
3 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4 - Design of multilayer polarizing beam splitters using genetic algorithm (چکیده)
5 - Alignment of liquid crystals with periodic submicron structures ablated in polymeric and indium tin oxide surfaces (چکیده)
6 - Submicron liquid crystal pixels on a nanopatterned indium tin oxide surface (چکیده)
7 - Capacitive Pressure Sensors Based on MEMS, Operating in Harsh Environments (چکیده)
8 - Gas sensing properties of thermally evaporated lamellar MoO3 (چکیده)
9 - Aqueous synthesis of interconnected ZnO nanowires using spray pyrolysis deposited seed layers (چکیده)
10 - Modeling of a novel low-noise, low-impedance, micro-mechanical, mixer filter for use in cell phones (چکیده)
11 - Effect of various impurities on sensitivity of indium oxide and tin oxide thinfilm hydrogen gas sensors (چکیده)
12 - Transition from n- to p-type of spray pyrolysis deposited Cu-doped ZnO thin films for NO2 sensing (چکیده)
13 - Modeling of a Novel High-Q, Highly Linear, IF Micromechanical Filter: Design and Simulations (چکیده)
14 - Comprehensive analysis of a high-Q, low motional resistance, very-high frequency MEMS resonator (چکیده)
15 - A New Method For CDMA Signal Modeling In Nonlinear Systems (چکیده)
16 - Comprehensive Electromechanical Analysis of MEMS Variable Gap Capacitors (چکیده)
17 - Design and Simulation of an Oblique Suspender MEMS Variable Capacitor (چکیده)
18 - بررسی اثر هیدروزن در لایه های نازک اکسیدقلع آلاییده شده با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم (چکیده)
19 - A novel technique for increasing electron mobility of indium-tin-oxide transparent conducting films (چکیده)
20 - Enhancement of drift mobility of zinc oxide transparent-conducting films by a hydrogenation process (چکیده)