بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا حسن زاده طاهری


موارد یافت شده: 10

1 - Simultaneous isogeometrical shape and material design of functionally graded structures for optimal eigenfrequencies (چکیده)
2 - Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach (چکیده)
3 - Thermo-elastic optimization of material distribution of functionally graded structures by an isogeometrical approach (چکیده)
4 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
5 - مقایسه کارائی و دقت روشهای اجزای محدود و ایزوژئومتریک در حل معادلات دیفرانسیل مرتبه فرد (چکیده)
6 - Free vibration analysis of functionally graded structures using a generalized isogeometric analysis approach (چکیده)
7 - A generalized isogeometrical analysis approach for free vibration analysis of plane elasticity problems (چکیده)
8 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
9 - تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
10 - بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (چکیده)