بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا عرب گلارچه


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی عددی تاثیر زاویه گام ثابت و متغیر پره بر واماندگی دینامیکی حوزه جریان حول پره توربین بادی داریوس (چکیده)
2 - بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره (چکیده)
3 - A numerical study on the aerodynamic performance and the self-starting characteristics of a Darrieus wind turbine considering its moment of inertia (چکیده)
4 - Variable Pitch Blades: An Approach For Improving Performance Of Darrieus Wind Turbine (چکیده)
5 - بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
6 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
7 - مطالعه اثر ممان اینرسی بر عملکرد توربین بادی داریوس با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
8 - بررسی عوامل مؤثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی (چکیده)
9 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
10 - مطالعه روش های مدل سازی توربین های بادی محور عمودی (چکیده)