بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرزاد تشتریان


موارد یافت شده: 12

1 - An SDN based framework for maximizing throughput and balanced load distribution in a Cloudlet network (چکیده)
2 - Load-Balancing Algorithm for Multiple Gateways in Fog-based Internet of Things (چکیده)
3 - On Maximizing QoE in AVC-Based HTTP Adaptive Streaming: An SDN Approach (چکیده)
4 - An Optimal Spatial and Temporal Charging Schedule for Electric Vehicles in Smart Grid (چکیده)
5 - تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد (چکیده)
6 - ODT: Optimal deadline-based trajectory for mobile sinks in WSN: A decision tree and dynamic programming approach (چکیده)
7 - On Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks in Event-driven Applications with Mobile Sinks (چکیده)
8 - An energy-efficient deadline-based data gathering algorithm in hierarchical WSN with mobile sink (چکیده)
9 - Energy efficient data gathering algorithm in hierarchical wireless sensor networks with mobile sink (چکیده)
10 - ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
11 - ارائه یک الگوریتم کشف WormHole کارا مبتنی بر آنتن های جهت دار در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
12 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)