بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: لیلا رازقی یدک


موارد یافت شده: 9

1 - Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension cultures (چکیده)
2 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
3 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
4 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو (چکیده)
5 - تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع (چکیده)
6 - مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه (چکیده)
7 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
8 - Effect of spawn type and preparation methods on qualitative and quantitative characteristics of Shiitake mushroom (چکیده)
9 - Evaluation effect of media formulation, pH and temperature on “shiitake” mycelium growth onsolid and liquid culture conditions (چکیده)