بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن قدس روحانی


موارد یافت شده: 8

1 - طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو (چکیده)
2 - تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
3 - تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیم (چکیده)
4 - بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام (چکیده)
5 - بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (چکیده)
6 - بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
7 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
8 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)