بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا عالی منش


موارد یافت شده: 8

1 - جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
2 - Pseudomonas as a frequent and important quorum quenching bacterium with biocontrol capability against many phytopathogens (چکیده)
3 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)
4 - بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
5 - بررسی اثر ضد باکتریایی 12 اسانس و عصاره گیاهی بر Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی (چکیده)
6 - کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان (چکیده)
7 - Genetic diversity in the fungus Fusarium solani f. sp. cucurbitae Race 1 , the causal agent of root and crown rot of cucurbits in Iran, using molecular markers (چکیده)
8 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)