بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد سردارآبادی


موارد یافت شده: 24

1 - Improving the performance of a nanofluid-based photovoltaic thermal module utilizing dual-axis solar tracker system: Experimental examination and thermodynamic analysis (چکیده)
2 - Fabrication and experimental characterization of a modified heat-sink based on a semi-active/passive cooling strategy with fluid flow and nano-enhanced phase change material (چکیده)
3 - An updated review of the performance of nanofluid-based photovoltaic thermal systems from energy, exergy, economic, and environmental (4E) approaches (چکیده)
4 - The performance assessment of nanofluid-based PVTs with and without transparent glass cover: outdoor experimental study with thermodynamics analysis (چکیده)
5 - Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation (چکیده)
6 - بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
7 - Effects of Nanofluids Thermo-Physical Properties on the Heat Transfer and 1st law of Thermodynamic in a Serpentine PVT System (چکیده)
8 - Numerical and Experimental Investigations on the Effect of Adding Nanoparticles on Entropy Generation in PVT Systems (چکیده)
9 - Characterization of PVT systems equipped with nanofluids-based collector from entropy generation (چکیده)
10 - بررسی پارامتری یک سیستم فتوولتاییک حرارتی بر پایه نانوسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
11 - Experimental investigation of the effects of using metal-oxides/water nanofluids on a photovoltaic thermal system (PVT) from energy and exergy viewpoints (چکیده)
12 - بررسی عددی و تجربی بهینه سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
13 - Experimental investigation of the effects of using nano/phase change materials (NPCM) as coolant of electronic chipsets, under free and forced convection (چکیده)
14 - Using artificial neural network models and particle swarm optimization for manner prediction of a photovoltaic thermal nanofluid based collector (چکیده)
15 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
16 - Experimental and numerical study of metal-oxides/water nanofluids as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) (چکیده)
17 - Simulation of tumor induced angiogenesis using an analytical adaptive modeling including dynamic sprouting and blood flow modeling (چکیده)
18 - Numerical and model validation of uncovered nanofluid sheet and tube type photovoltaic thermal solar system (چکیده)
19 - Experimental investigation of a PVT system performance using nano ferrofluids (چکیده)
20 - Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units) (چکیده)
21 - Computer Modelling and Experimental Validation of a Photovoltaic Thermal (PV/T) Water Based Collector System (چکیده)
22 - ارزیابی آزمایشگاهی اثر نانوسیال سیلیکا در سیستمهای فتوولتائیک حرارتی (چکیده)
23 - Laminar convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid through square cross-sectional duct (چکیده)
24 - تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها (چکیده)