بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Yeganeh


موارد یافت شده: 18

1 - Combination of Sequential Sampling Technique with GLR Control Charts for Monitoring Linear Profiles Based on the Random Explanatory Variables (چکیده)
2 - Employing evolutionary artificial neural network in risk-adjusted monitoring of surgical performance (چکیده)
3 - Monitoring simple linear profiles in the presence of within‐ and between‐profile autocorrelation (چکیده)
4 - ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف (چکیده)
5 - An ensemble neural network framework for improving the detection ability of a base control chart in non-parametric profile monitoring (چکیده)
6 - Enhancing the detection ability of control charts in profile monitoring by adding RBF ensemble model (چکیده)
7 - Applying a new systematic fuzzy FMEA technique for risk management in light steel frame systems (چکیده)
8 - Using evolutionary artificial neural networks in monitoring binary and polytomous logistic profiles (چکیده)
9 - توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده (چکیده)
10 - Monitoring logistic profiles using variable sample interval approach (چکیده)
11 - An ANN-based ensemble model for change point estimation in control charts (چکیده)
12 - Run Rules-Based EWMA Charts for Efficient Monitoring of Profile Parameters (چکیده)
13 - طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندی (چکیده)
14 - A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles (چکیده)
15 - Monitoring linear profiles using Artificial Neural Networks with run rules (چکیده)
16 - شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های (چکیده)
17 - استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف) (چکیده)
18 - ضرورت معرفی و استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد ایمنی (چکیده)