بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Karimi pour


موارد یافت شده: 15

1 - Metaphorical Conceptualizations of Anger in Ilami Kurdish (چکیده)
2 - Semantic Classification of Ilami Kurdish Verbs of Motion (چکیده)
3 - A Survey of Event Schemas on the Quran (Ar-rahman Sura (چکیده)
4 - بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی (چکیده)
5 - The Analysis of The Main Conversatioon Ending Strategies of Persian Phone Conversations (چکیده)
6 - A Comparative Study of Word Formation processes of Ilami kurdish and English (چکیده)
7 - The Role of Gender in the Narrative Production of Primary School Students (چکیده)
8 - A Typological Description of Word Order-Rules in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)
9 - A Functional Description of Narratives Produced by Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
10 - The Analysis of Language Change in The Kurdish Narratives Produced by 60 Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
11 - kə and xu as Parallel Focus Markers in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
12 - Figurative Use of Animal Names in Kurdish Idioms (Ilami Dialect) (چکیده)
13 - Event Schemas and Thematic Roles in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
14 - Head and Face parts naming in Kurdish: Lexical diversity and productivity (چکیده)
15 - Thematic roles and Grammatical Features of Cursing and Blessing Speech Acts in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)