بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Karimian Torghabe


موارد یافت شده: 13

1 - Evaluation of trace elements concentration in surface sediments of Parishan International Wetland (Fars Province, SW Iran) by using geochemical and sedimentological analysis (چکیده)
2 - Using electrofacies cluster analysis to evaluate shale-gas potential: Carynginia Formation, Perth Basin, Western Australia (چکیده)
3 - Electrofacies Analysis and Shale Gas Potential of the Carynginia Formation (Perth Basin, Western Australia) (چکیده)
4 - Unconventional resource evaluation: Kockatea Shale, Perth Basin, Western Australia (چکیده)
5 - Electrofacies in gas shale from well log data via cluster analysis: A case study of the Perth Basin, Western Australia (چکیده)
6 - محیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ )درگز( (چکیده)
7 - CLASSICAL SHALE GAS EVALUATION: AN EXAMPLE FROM PERTH BASIN, WESTERN AUSTRALIA (چکیده)
8 - Significance of ichnofossils in high resolution sequence stratigraphy: Upper Maastrichtian, Kopeh- Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
9 - ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی (چکیده)
10 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
11 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب کپه داغ و مقایسه آن با بخش مرکزی (چکیده)
12 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته ماستریشتین پسین در کپه داغ مرکزی (چکیده)
13 - چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ (درگز) (چکیده)