بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behnam Esfandiyari


موارد یافت شده: 16

1 - تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوری (چکیده)
2 - تأثیر سطوح مختلف کیتوسان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک پایه های سیترنج و نارنج تحت تنش شوری (چکیده)
3 - Effect of Mycorrhizal Fungi on Morpho-physiologic and Nutritive Characteristics of Flying Dragon under Salinity Stress (چکیده)
4 - مهندسی متابولیک جهت ایجاد تحمل به تنش در گیاهان باغی (چکیده)
5 - مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
6 - اثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوری (چکیده)
7 - Improvement ofVase Life and Postharvest Factors of Lilium orientalis'Boaquet' by Silver Nano Particles (چکیده)
8 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان (چکیده)
9 - کاربرد روش اسکار _ پی‎.‎‏ سی‎.‎آر در تعیین جنسیت دانهال های بنه (چکیده)
10 - USE OF SCAR PCR IN SEX DETERMINATION OF TWO WILD PISTACIA SEEDLINGS (چکیده)
11 - Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markers (چکیده)
12 - The Usage of SCAR - PCR in Sex Determination of Two Wild Pistacia Seedlings (چکیده)
13 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
14 - Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran (چکیده)
15 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
16 - Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight (چکیده)