بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Dina Shahrampour


موارد یافت شده: 9

1 - Effect of storage conditions on physicochemical, barrier, mechanical and structural characteristics of Eremurus luteus root gum edible film (چکیده)
2 - Fabrication of green colorimetric smart packaging based on basil seed gum/chitosan/red cabbage anthocyanin for real‐time monitoring of fish freshness (چکیده)
3 - Novel antimicrobial/antioxidant Eremurus luteus root gum coating containing rosemary essential oil nanoemulsions for extension of chicken meat shelf life (چکیده)
4 - Evaluation of green tea extract incorporated antimicrobial/antioxidant/biodegradable films based on polycaprolactone/polylactic acid and its application in cocktail sausage preservation (چکیده)
5 - Fabrication and characterization of biodegradable active films with modified morphology based on polycaprolactone-polylactic acid-green tea extract (چکیده)
6 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
7 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
8 - ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری (چکیده)
9 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)