بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ebadollah Kamyab


موارد یافت شده: 11

1 - Transient-Based Fault Location on Three-Terminal and Tapped Transmission Lines Not Requiring Line Parameters (چکیده)
2 - تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت (چکیده)
3 - Parameter-free fault location for transmission lines based on optimization (چکیده)
4 - تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه (چکیده)
5 - An islanding detection method for photovoltaic distributed generation based on voltage drifting (چکیده)
6 - Inverter Based Distributed Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay (چکیده)
7 - Time Domain Fault Location on Transmission Lines Using Genetic Algorithm (چکیده)
8 - Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipments (چکیده)
9 - Protection of grid connected photovoltaic system during voltage sag (چکیده)
10 - Effect of Distributed Generation Capacity on the Coordination of Protection System of Distribution Network (چکیده)
11 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)