بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Moghaddas


موارد یافت شده: 24

1 - Prevalence and Seasonality of Adult and Arrested Larvae of Gastrointestinal Nematodes of Sheep from Mashhad City, Northeastern Ira (چکیده)
2 - Geographical patterns and mechanisms of Cimex lectularius Linnaeus, 1758, and Cimex hemipterus Fabricius, 1803 (Hemiptera: Cimicidae) resistance to insecticides: a systematic review and meta-analysis (چکیده)
3 - Evaluation of the Common Bed Bug, Cimex lectularius -Insecta: Hemiptera: Cimicidae- Susceptibility to λ- Cyhalothrin, Malathion, and Diazinon in Northeastern Iran (چکیده)
4 - Prevalence of tick infestation in dromedary camels (Camelus dromedarius) brought for slaughter in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
5 - DIAGNOSIS OF TRICHURIS SPECIES IN SHEEP SLAUGHTERED IN ABATTOIR OF MASHHAD CITY (چکیده)
6 - A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran (چکیده)
7 - Epidemiological study of hydatidosis in the dromedaries (Camelus dromedarius) of different regions of Iran (چکیده)
8 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
9 - Gingival myiasis of camel (Camelus dromedarius) caused by Wohlfahrtia magnifica (چکیده)
10 - Oxidant/antioxidant status in cattle with liver cystic echinococcosis (چکیده)
11 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
12 - Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosis (چکیده)
13 - Oxidative stress and trace elements in camel (Camelus dromedarius) with liver cystic echinococcosis (چکیده)
14 - اپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در شترهای یک کوهانه مناطق مختلف ایران (چکیده)
15 - اولین رخداد آلودگی تجربی سگ به تنیا سریالیس در ایران (چکیده)
16 - Alveolar Echinococcosis Infection in a Monkey (Ateles geoffroyi) In Mashhad, Iran (چکیده)
17 - Prevalence of pigeon haemosporidians and effect of infection on biochemical factors in Iran (چکیده)
18 - Prevalence and pathological lesion of Trichomonas gallinae in pigeons of Iran (چکیده)
19 - Prevalence and pathologic effects aviian Trichomoniasis in pigeons of khorasan province (چکیده)
20 - Prevalence of ectoparasites in pigeons of khorasan province (چکیده)
21 - Prevalence and heamatological and biochemical changes of pigeon infected by H aemoproteus (چکیده)
22 - Prevalence gastrointestinlas parasites in pigeons of Khorasan (چکیده)
23 - بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید در شهرستان مشهد (چکیده)
24 - بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد (چکیده)