بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Yasari


موارد یافت شده: 38

1 - Hierarchical nanocomposites derived from UiO-66 framework and zeolite for enhanced CO2 adsorption (چکیده)
2 - Plantwide Simulation and Operation of a Methanol to Propylene (MTP) Process (چکیده)
3 - Comparison of different sampling and surrogate modelling approaches for a multi-objective optimization problem of direct dimethyl ether synthesis in the fixed-bed reactor (چکیده)
4 - A Data‐Driven framework for prediction the cyclic voltammetry and polarization curves of polymer electrolyte fuel cells using artificial neural networks (چکیده)
5 - Data-driven modelling and optimization of hydrogen adsorption on carbon nanostructures (چکیده)
6 - تحلیل عملکرد و بهینه سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح (چکیده)
7 - شبیهسازی الکتروشیمیایی-حرارتی باتری لیتیوم-یون الکترولیت پلیمر حالت جامد (چکیده)
8 - شبیهسازی الکتروشیمیایی باتری لیتیوم-یونی حالت جامد (چکیده)
9 - مدلسازی و شبیه سازی فرایند تولید متان در راکتورهای حلقوی و لوله ای و مقایسه عملکرد آنها (چکیده)
10 - بررسی تجمیع فرآیندهای متانیشن و دی متیل اتر در جهت کاهش دی اکسید کربن (چکیده)
11 - Multi‐objective optimization and techno‐economic analysis of CO 2 utilization through direct synthesis of di‐methyl ether plant (چکیده)
12 - Prediction of the hydrogen adsorption isotherm on nickel decorated carbon nanotubes by applying artificial neural network modeling (چکیده)
13 - Application of Surrogate Models as an Alternative to Process Simulation for Implementation of the Self-Optimizing Control Procedure on Large-Scale Process Plants—A Natural Gas-to-Liquids (GTL) Case Study (چکیده)
14 - Artificial Neural Network Training to Predict Hydrogen Adsorption Isotherm on Ni-decorated CNTs (چکیده)
15 - Prediction the PEM Fuel Cell Performance Based on Cathod Properties using Neural Network Modeling (چکیده)
16 - Comparing Performance of Evolutionary Algorithms for Optimizing Synthetic and Real-world Case Studies (چکیده)
17 - Review and Comparison Between Different Surrogate Models for Analysis of Catalytic Fixed-bed Reactor (چکیده)
18 - Hybrid Artificial Neural Network–Genetic Algorithm-Based Technique to Optimize a Steady-State Gas-to-Liquids Plant (چکیده)
19 - Bi-functional Optimization of a Fixed-bed Reactor using Surrogate Models (چکیده)
20 - بررسی و مقایسه روش های مختلف نمونه برداری داده های راکتور بستر ثابت کاتالیستی (چکیده)
21 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها (چکیده)
22 - مدلسازی و شبیه سازی فرایند سقوط سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
23 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (Pareto) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
24 - Dispersion of solvent in crude oil saturated porous media (چکیده)
25 - Modeling, simulation and control of a tubular fixed bed dimethyl ether reactor (چکیده)
26 - بهینه سازی مقاوم و دینامیکی فرایند تزریق آب براساس نمونه گیری از توزیع ها (چکیده)
27 - بهینه سازی مقاوم فرایند تزریق آب بصورت چند هدفی و محاسبه جبهه پرتو (چکیده)
28 - Improved dynamic performance of a thermally efficient reactor through water removal and defining new objective functions (چکیده)
29 - Theoretical investigation of ethane oxidative dehydrogenation over MoVTeNbO catalyst in fixed-bed reactors with intermediate water removal (چکیده)
30 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
31 - مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال (چکیده)
32 - Multi-objective optimization of a gas-to-liquids (GTL) process with staged Fischer-Tropsch reactor (چکیده)
33 - آنالیز ترمودینامیکی ، مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی اتان برای تولید اتیلن (چکیده)
34 - A Green Industrial Scale Di-methyl Ether Reactor with Aiming to CO2 Reduction: Staging and Multi-Objective optimization approach (چکیده)
35 - Pareto-based robust optimization of water-flooding using multiple realizations (چکیده)
36 - Modeling, simulation and control of a tubular fixed-bed dimethyl ether reactor (چکیده)
37 - The role of throat orientation on dispersion of solvent in crude oil saturated porous media (چکیده)
38 - Application of multi-criterion robust optimization in water-flooding of oil reservoir (چکیده)