بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Moayyedian


موارد یافت شده: 16

1 - New implementation of a non-associated flow rule in rate independent plasticity (چکیده)
2 - An advanced criterion based on non-AFR for anisotropic sheet metals (چکیده)
3 - Modified Burzynski criterion with non-associated flow rule for anisotropic asymmetric metals in plane stress problems (چکیده)
4 - Combination of Modified Yld2000-2d and Yld2000-2d in Anisotropic Pressure Dependent Sheet Metals (چکیده)
5 - A closed-form semi analytical elastic-plastic solution for predictiong the onset of flange wrinkling in deep-drawing of a two-layered circular plate (چکیده)
6 - Implementing the New First and Second Differentiation of a General Yield Surface in Explicit and Implicit Rate- Independent Plasticity (چکیده)
7 - A Study on Combination of von Mises and Tresca Yield Loci in Non-associated Viscoplasticity (چکیده)
8 - A General Solution For Implicit Time Stepping Scheme in Rate-Dependant Plasticity (چکیده)
9 - Analytical elastic–plastic study on flange wrinkling in deep drawing process (چکیده)
10 - Elastic-Plastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
11 - مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
12 - Elastic-Plastic Flange Wrinkling of Circular Platesin i Deep Drawing Process (چکیده)
13 - بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
14 - An analytical study on elastic flange wrnkling of laminated circular plates in deep drawing process (چکیده)
15 - The Effect of Blankholder on Flange Plastic Wrinkling of Laminated Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
16 - به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (چکیده)