بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Noruzi


موارد یافت شده: 13

1 - Effects of different levels of pistachio (Pistachia vera) green hull aqueous extract on performance, intestinal morphology and antioxidant capacity in Eimeria challenged broilers (چکیده)
2 - Expression of Concern: Garlic (Allium sativum) and mushroom (Agaricus bisporus) powder: Investigation of performance, immune organs and humoural and cellular immune response in broilers (چکیده)
3 - Investigating the effect of sesame meal replacement for soybeanmeal in diets with different levels of calcium and phytase enzyme in broiler chickens (چکیده)
4 - The Effects of Sugar Beet Pulp with Tallow and Soybean Oil on Broiler Chicken Performance and Jejunum Morphology (چکیده)
5 - Evaluation of the Effect of Different Levels of Fiber and Fat on Young Broilers’ Performance, pH, and Viscosity of Digesta Using Response Surface Methodology (چکیده)
6 - اثر افزودن سطوح مختلف بوتیرات کلسیم و گلیسرید اسید بوتیریک به یره غذایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده کوچک وه‌های گوشتی (چکیده)
7 - بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی (چکیده)
8 - بررسی استفاده از گلیسیرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
9 - Effect of different levels of green tea (Camellia sinensis) and mulberry (Morus alba) leaves powder on performance, carcass characteristics, immune response and intestinal morphology of broiler chickens (چکیده)
10 - Effects of dietary calcium and phosphorus restrictions on growth performance, intestinal morphology, nutrient retention, and tibia characteristics in broiler chickens (چکیده)
11 - بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخوان (چکیده)
12 - بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
13 - بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی (چکیده)