بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Roosta Feizabadi


موارد یافت شده: 16

1 - Kinetic inhibition of structure I and II hydrate using novel modified poly(N-vinylcaprolactam)s in methane-water and methane-THF-water systems (چکیده)
2 - New insights into the evaluation of kinetic hydrate inhibitors and energy consumption in rocking and stirred cells (چکیده)
3 - ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA (چکیده)
4 - Comparison of kinetic inhibition of ethylene and methane hydrate formation when PEGs with low and high molecular weights meet common KHIs (چکیده)
5 - A review on enhancing the performance of kinetic hydrate inhibitors (چکیده)
6 - The effects of SDS, SLES and THF on the growth rate, kinetic behaviors and energy consumption during ethylene hydrate formation process (چکیده)
7 - اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی (چکیده)
8 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
9 - Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system, Journal of Molecular Liquids (چکیده)
10 - بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی (چکیده)
11 - The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane+water, methane+propane+water and methane+THF+water systems (چکیده)
12 - Inhibition and promotion effects ofmodified HECs and modified starches on the growth rate of hydrate in methane-propane-water system (چکیده)
13 - Investigation of CO2 hydrate formation conditions for determining the optimum CO2 storage rate and energy: Modeling and experimental study (چکیده)
14 - Inhibition properties of new amino acids for prevention of hydrate formation in carbon dioxide–water system: Experimental and modeling investigations (چکیده)
15 - Kinetic Investigation and Modeling of Carbon Dioxide Hydrate Formation Using a Hybrid Kinetic Model (چکیده)
16 - Effects of New Amino Acids as Green Inhibitors on CO2 Hydrate Formation Kinetics (چکیده)