بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamta Mansouri


موارد یافت شده: 10

1 - The effect of fabrication method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
2 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by Hydrothermal method and thermal evaporation (چکیده)
3 - The effect of powder synthesis method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
4 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by ball milling and thermal evaporation (چکیده)
5 - Effect of Hydrothermal Synthesis Temperature on the Microstructural and Thermoelectric Characteristics of Thermally Deposited Bi0.5Sb1.5Te3 Thin Films (چکیده)
6 - Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process (چکیده)
7 - Comparison of thermoelectric properties of Bi2Te3 and Bi2Se0·3Te2.7 thin film materials synthesized by hydrothermal process and thermal evaporation (چکیده)
8 - A Comparative Study on the Thermoelectric Properties of Bismuth Chalcogenide Alloys Synthesized through Mechanochemical Alloying and Microwave-Assisted Solution Synthesis Routes (چکیده)
9 - Comparison of characteristics of Bi2Te3 and Bi2Te2.7Se0.3 thermoelectric materials synthesized by hydrothermal process (چکیده)
10 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)