بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Naeemipour


موارد یافت شده: 9

1 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
2 - Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows (چکیده)
3 - Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins (چکیده)
4 - تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی (چکیده)
5 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
6 - The study of productive and reproductive traits of first lactation in arid and semi-arid climate Holstein dairy cows of Iran (چکیده)
7 - اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
8 - تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی (چکیده)
9 - اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)