بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Taghizadeh Kakhki


موارد یافت شده: 21

1 - Two Extended Formulations for Cardinality Maximum Flow Network Interdiction Problem (چکیده)
2 - ارائه مدلی جدید برای مساله برنامهریزی کوتاه مدت نیروی کار دائم و موقت با درنظر گرفتن تصادفی بودن برخی از پارامترها (چکیده)
3 - ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS (چکیده)
4 - بهینه سازی چند هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های بیسیم (چکیده)
5 - بهینه سازی استوار مسأله مکان‌یابی تسهیلات چند دوره‌ای (چکیده)
6 - On a class of subadditive duals for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
7 - Emergency Location Problems with an M/G/k Queueing System (چکیده)
8 - Maximum dynamic network flow interdiction problem: New formulation (چکیده)
9 - A New Heuristic Solution Method for Maximal Covering Location-Allocation Problem with M/M/1 Queueing System (چکیده)
10 - Queueing Covering Maximal Location-Allocation Problem: An Extension with M/G/1 Sysytems (چکیده)
11 - Maximal covering location-allocation problem with M/M/k queueing system and side constraints (چکیده)
12 - مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1 (چکیده)
13 - چند برهان برای لم فارکاش (چکیده)
14 - M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی (چکیده)
15 - A Semidefinite Relaxation for QCLP (چکیده)
16 - چگونه میتوان لم فارکاش را اثبات کرد؟ (چکیده)
17 - Maximum Dynamic Flow Interdiction Problem (چکیده)
18 - A BSSS algorithm for the single facility location problem in two regions with different norms (چکیده)
19 - Locating a single facility in the plane in the presence of a bounded region and different norms (چکیده)
20 - Solving the p-median problem with pos/neg weights by variable neighborhood search and some results f (چکیده)
21 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)