بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Iman Kardan


موارد یافت شده: 34

1 - A Fuzzy Gait Phase Detection for Rehabilitation of Hemiplegic Patients with a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
2 - Personalized single support trajectory generation with preferred walking speed for lower limb exoskeletons (چکیده)
3 - A Simple OpenSim-Simulink Interface for Cascaded Zero-Force Control of Human-Robot Interaction in a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
4 - Assist-As-Needed Control of a Hip Exoskeleton, Using Central Pattern Generators in a Stride Management Strategy (چکیده)
5 - Assistive Control of a Hip Exoskeleton Robot using a DQN-Adjusted Delayed Output Feedback Method (چکیده)
6 - Application of Artificial Neural Networks in Automatic Optimum Trajectory Selection for the Hitting Task of a Ping Pong Robot (چکیده)
7 - A Simple OpenSim-Simulink Interface for Cascaded Zero-Force Control of Human-Robot Interaction in a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
8 - Personalized single support trajectory generation with preferred walking speed for lower limb exoskeletons (چکیده)
9 - Neural Network Extraction of the Crutch–Leg Synergy to Estimate the Intended Motion for Paraplegic users of Rehabilitation Exoskeletons (چکیده)
10 - Assistive Control of a Hip EXoskeleton Assistance Robot (HEXA-I) for Rehabilitation of Stroke Patients (چکیده)
11 - Application of DQN Learning for Delayed Output Feedback Control of a Gait-Assist Hip Exoskeleton (چکیده)
12 - Human-Robot Interaction Control using a Sliding Mode Controller with Disturbance Observer (چکیده)
13 - طراحی و بهینه سازی ربات اسکلت خارجی یاریگر مفصل ران مجهز به عملگر الاستیک سری (چکیده)
14 - A Multi-Class SVM for Decoding the Human Activity Mode from sEMG Signals (چکیده)
15 - Assist-As-Needed control of a hip exoskeleton based on a novel strength index (چکیده)
16 - Modeling of shape memory alloy springs using a recurrent neural network (چکیده)
17 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
18 - Real-time velocity scaling and obstacle avoidance for industrial robots using fuzzy dynamic movement primitives and virtual impedances (چکیده)
19 - A homogeneous payload specific performance index for robot manipulators based on the kinetic energy (چکیده)
20 - An Assistive Strategy for Compliantly Actuated Exoskeletons Using Non-Linear Model Predictive Control Method (چکیده)
21 - Statistically optimized FOPID for output force control of SEAs (چکیده)
22 - Assistive control of a compliantly actuated single axis stage (چکیده)
23 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
24 - افزایش چالاکی با استفاده از یک الگوریتم کنترلی یاری‌گر برای ربات‌های اسکلت خارجی (چکیده)
25 - Output feedback assistive control of single-DOF SEA powered exoskeletons (چکیده)
26 - Robust output feedback assistive control of a compliantly actuated knee exoskeleton (چکیده)
27 - Interval-valued fuzzy derivatives and solution to interval-valued fuzzy differential equations (چکیده)
28 - Assistive Control of a Compliantly Actuated Single Axis Stage (چکیده)
29 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
30 - روشی جدید برای نگاشت ماتریس ‏های سفتی، میرایی و جرم بین فضای مفصل و کارتزین برای جابجایی‏ های بزرگ در کنترل امپدانس (چکیده)
31 - یک روش ترکیبی جدید برای مدل‌سازی سینماتیک مستقیم روبات‌های موازی (چکیده)
32 - Quasi type 2 fuzzy differential equations (چکیده)
33 - An improved hybrid method for forward kinematic analysis of parallel robots (چکیده)
34 - Low Speed Control of AC Servo Motors in No-Load Condition (چکیده)