بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kaveh Kamali


موارد یافت شده: 13

1 - Low-Rank and Sparse Recovery of Human Gait Data (چکیده)
2 - طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو (چکیده)
3 - Trajectory generation and control of a knee exoskeleton based on dynamic movement primitives for sit-to-stand assistance (چکیده)
4 - Low Speed Control of AC Servo Motors in No-Load Condition (چکیده)
5 - A novel method for direct kinematics solution of fully parallel manipulators using basic regions theory (چکیده)
6 - ارائه الگوریتمی سریع برای تخمین سینماتیک مستقیم ربات موازی صفحه ای 3-RRR با استفاده از مدل فازی Takagi-Sugeno (چکیده)
7 - طراحی کنترلر فازی Takagi-Sugeno ترکیب شده با روش جایدهی قطب بهینه در فضای حالت برای کنترل ربات موازی 3-RRR (چکیده)
8 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
9 - Applications of Workspace Categorization for Parallel Manipulators in Identification of Desired Direct Kinematics Solution (چکیده)
10 - A Novel Approach for Direct Kinematics Solution of 3-RRR Parallel Manipulator Following a trajectory (چکیده)
11 - A GA Optimized Bi-Level Tuning Fuzzy Controller for a Planar 3-RRR Parallel Manipulator (چکیده)
12 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
13 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)