بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marziyeh Notghi Moghaddam


موارد یافت شده: 10

1 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Baghamshah Formation in Eastern Iran, Lut Block (Birg Section) (چکیده)
2 - Biostratigraphy of Baghamshah Formation based on calcareous nannofossils in the Southwest Tabas, Iran (چکیده)
3 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه (چکیده)
4 - Changes in productivity in the boundary between Abderaz and Abtalkh Formations (East Kopet Dagh, NE Iran) evidenced by calcareous nannofossils and elements (Zn, Cu, Cd, Pb and CaCO3) (چکیده)
5 - Nannostratigraphy, nannofossil events, and paleoclimate fluctuations in the lower boundary of Kalat formation in East Kopet Dagh (NE Iran) (چکیده)
6 - Nannostratigraphy and investigation of sedimentation conditions of the lower boundary and the upper boundary of the Aitamir Formation in the east and west Kopet Dagh, northeast of Iran (چکیده)
7 - نانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوبگذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغ (چکیده)
8 - Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran (چکیده)
9 - زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات (چکیده)
10 - Calcareous nannofossils from chalky limestone of upper Abderaz Formation and lower part of Abtalkh Formation in the Kopet- Dogh range NE Iran (چکیده)