بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Asgharianrostami


موارد یافت شده: 12

1 - Distribution of benthic foraminifera along the Iranian coast (چکیده)
2 - Biostratigraphy and Mass Extinction Pattern across the Cretaceous/Paleogene Boundary, Northern Alborz, Iran (چکیده)
3 - ِDeterminig Santonian Echinoids in Chalk Limestone, Abderaz Formation (type section), Kopet- Dagh basin, Iran (چکیده)
4 - اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
5 - Agglutinated benthic foraminifera and changes of paleoenvironment conditions across the Cretaceous- Paleogene boundary in the Glanderud section, Alborz basin, North of Iran (چکیده)
6 - مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام (چکیده)
7 - بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک (چکیده)
8 - Determining Santonian Echinoids in Chalk limestone, Abderaz Formation(type section), Kopet- Dagh basin, Iran (چکیده)
9 - Biostratigraphy of Late Cretaceous deposits in Lofa member, based on Echinoids (چکیده)
10 - Study of Planktonic morphotype of the Abderaz Formation at type section, Iran (چکیده)
11 - Biostratigraphy and determining the paleosalinity Upper Maastrichtian based on Echinocorys and Planktonic Foraminifera at Jorband section, Central Alborz, Iran (چکیده)
12 - Introducing of Echinoids of the Gurpi Formation, Seimareh Member, Ilam province, Iran (چکیده)