بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Goharimanesh


موارد یافت شده: 25

1 - Suppressing vibration of structures using nonlinear single unit impact dampers via Taguchi method (چکیده)
2 - A decision-making methodology for material selection using genetic algorithm (چکیده)
3 - Optimisation of drilling parameters on St37 based on Taguchi method (چکیده)
4 - An intelligent controller for ionic polymer metal composites using optimized fuzzy reinforcement learning (چکیده)
5 - Methyl red biodegradation based on Taguchi method by two novel bacteria (چکیده)
6 - بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده (چکیده)
7 - Optimum design of straight bevel gears pair using evolutionary algorithms (چکیده)
8 - Comparison of experimental data, modelling and non-linear regression on transport properties of mineral oil based nanofluids (چکیده)
9 - Slug and bubble flows in a flat sheet ultrafiltration module: Experiments and numerical simulation (چکیده)
10 - A Comprehensive Comparison of Classical and Modern Controllers in the Steam Level of a Power Plant (چکیده)
11 - Tire Inflation Pressure Estimation Using Identification Techniques (چکیده)
12 - Improving Lateral Dynamics of Vehicle Using Direct Yaw Moment Controller Based on Quantitative Feedback Theory (چکیده)
13 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
14 - Influential feeding dynamics of sharks and mathematical formulas to estimate the power of biting by morphological data (چکیده)
15 - A Comparison of Fuzzy Type s 1 and 2 in Diabetics Control, Based on Augmented Minimal Model (چکیده)
16 - Optimum parameters of nonlinear integrator using design of experiments based on Taguchi method (چکیده)
17 - Optimization of Biodiesel Production Using Multi-Objective Genetic Algorithm (چکیده)
18 - On using fuzzy reinforcement learning to control the cancer cells (چکیده)
19 - Vehicle Model Recognition Using Image Processing and Wavelet Analysis (چکیده)
20 - دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی (چکیده)
21 - مهندسی زیست جانوری، معرفی و ارتباط آن با علوم شناختی (چکیده)
22 - Vehicle Fuel Optimization Based on the Dynamic Parameters via Taguchi Method (چکیده)
23 - Yaw Moment Control Using Fuzzy Reinforcemnt Learning (چکیده)
24 - More efficiency in fuel consumption using gearbox optimization based on Taguchi method (چکیده)
25 - Diabetic Control Using Genetic Fuzzy-PI Controller (چکیده)