بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Farhad Rahimi


موارد یافت شده: 15

1 - A photon transport model code for use in scintillation detectors (چکیده)
2 - Study of radioprotective effect of green tea against gamma irradiation using micronucleus assay on binucleated human lymphocytes (چکیده)
3 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
4 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
5 - Comparing the radioprotectory effect of vitamins A, E and Cotoneaster nummularia on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation (چکیده)
6 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
7 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
8 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
9 - The study of gamma irradiation on drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
10 - The Stair way to Heaven ,or Seven articles of Sullam-al- Sama, of Al- Kashi, for determination of the diameter, distance, and the masses of the earth and its seven planets (چکیده)
11 - Monte Carlo simulation of electron transport in metallic and biological materials (چکیده)
12 - angular distribution and inertia parameters (چکیده)
13 - INFLUENCE OF SPIN ON FISSION FRAGMENTS ANISOTROPY (چکیده)
14 - Non-relativistic electron transport in metals; A Monte Carlo approach (چکیده)
15 - measurment of D2O in water using 2H(y,n) 1H reaction (چکیده)