بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hadi Mahdavi


موارد یافت شده: 9

1 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
2 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
3 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)
4 - آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ (چکیده)
5 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی (چکیده)
6 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
7 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
8 - A more comprehensive modeling of atomic force microscope cantilever (چکیده)
9 - مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ (چکیده)