بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hassan Modir Shanehchi


موارد یافت شده: 16

1 - Network Planning in Unbundled Power Systems (چکیده)
2 - Explaining and validating stressed power systems behavior using modal series (چکیده)
3 - Effects of Wind Speed Forecasting Error on Control Performance Standard Index (چکیده)
4 - Market-Based Transmission Expansion Planning (چکیده)
5 - Transmission planning in deregulated environments (چکیده)
6 - Three New Systematic Approaches for Computing Heffron-Phillips Multi-Machine Model Coefficients (چکیده)
7 - A generalized Heffron-Phillips model for power systems with voltage and frequency dependent loads (چکیده)
8 - کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (چکیده)
9 - A new genetic algorithm with lamarckian individual learning for generation scheduling (چکیده)
10 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
11 - A New Approach for Maintenance Scheduling of Generation Units in Power Market (چکیده)
12 - Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm (چکیده)
13 - Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market (چکیده)
14 - A Novel Approach for Maintenance Scheduling of Generating Units in a Competitive Environment (چکیده)
15 - FAD-ATC:A new method for computing dynamic ATC (چکیده)
16 - General nonlinear modal representation of large scale power systems (چکیده)