بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Tavakoli


موارد یافت شده: 83

1 - Computing the l,k-Clique Metric Dimension of Graphs via (Edge) Corona Products and Integer Linear Programming Model (چکیده)
2 - Using the graph p-distance coloring algorithm for partitioning atoms of some fullerenes (چکیده)
3 - Mixed metric dimension over (edge) corona products (چکیده)
4 - ارائه یک الگوریتم تقریبی حریصانه برای رنگ آمیزی گراف ها (چکیده)
5 - گراف‌های تک دور فرینال نسب به مموع توان k‎-ام درات گراف‌ها (چکیده)
6 - Review of Ashrafi\\\'s papers (چکیده)
7 - محاسبه عدد رنگی مکانی-همسایگی گراف های فولرن و پترسن (چکیده)
8 - بعد متریک ‑kخوشه غیرمحلی کسری گراف ها (چکیده)
9 - ‎‎Edge Metric Dimension of Fullerenes (چکیده)
10 - Graphs whose mixed metric dimension is equal to their order (چکیده)
11 - مدل‌سازی برخی مسائل دنیای واقعی براساس مجموعه‌های مولد متریک (چکیده)
12 - The dominant edge metric dimension of graphs (چکیده)
13 - Irregularity Measure of Graphs (چکیده)
14 - On mixed metric dimension in subdivision, middle, and total graphs (چکیده)
15 - The Chromatic Number of the Square of the Cartesian Product of Cycles and Paths (چکیده)
16 - Sombor Index Under Some Graph Products (چکیده)
17 - Teaching and Learning of Vertex Coloring Using an Inquiry-Based Approach (چکیده)
18 - On a Conjecture About the Local Metric Dimension of Graphs (چکیده)
19 - Smallest maximal matchings of graphs (چکیده)
20 - The smallest number of colors needed for a coloring of the square of the Cartesian product of certain graphs (چکیده)
21 - On a Conjecture about the Saturation Number of Corona Product of Graphs (چکیده)
22 - Metric Dimension Threshold of Graphs (چکیده)
23 - Leap eccentric connectivity index in graphs with universal vertices (چکیده)
24 - Another Approach to a Conjecture about the Exponential Reduced Sombor Index of Molecular Trees (چکیده)
25 - l-Clique Metric Dimension of Graphs (چکیده)
26 - نظام ارزیابی مبتنی بر مدل گرافی (چکیده)
27 - Global forcing number for maximal matchings in corona products (چکیده)
28 - Local metric dimension for graphs with small clique numbers (چکیده)
29 - Star chromatic number of some graph products (چکیده)
30 - LIST COLORING UNDER SOME GRAPH OPERATIONS (چکیده)
31 - Some binary products and integer linear programming fork-metric dimension of graphs (چکیده)
32 - Novel implications of a strictly monomorphic (GCC) repeat in the human PRKACB gene (چکیده)
33 - Star coloring under some graph operations (چکیده)
34 - Integrated analysis of the genetic basis of risky behaviors based on a graph model (چکیده)
35 - Inquiry-based teaching and learning of mathematics with a particular focus on graph theory (چکیده)
36 - مجموعه غالب کارا و فولرن ها (چکیده)
37 - l-metric generator in graphs and its application (چکیده)
38 - Perfect codes in some products of graphs (چکیده)
39 - Edge metric dimensions via hierarchical product and integer linear programming (چکیده)
40 - Global Forcing Number for Maximal Matchings under Graph Operations (چکیده)
41 - Dominated and dominator colorings over (edge) corona and hierarchical products (چکیده)
42 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
43 - Bounds for metric dimension and defensive k-alliance of graphs under deleted lexicographic product (چکیده)
44 - Some Applications of Strong Product (چکیده)
45 - Local metric dimension of graphs: Generalized hierarchical products and some applications (چکیده)
46 - Distribution of global defensive k-alliances over some graph products (چکیده)
47 - An Adaptive Spectral Parametric Method for Solving Nonlinear Initial Value Problems (چکیده)
48 - Integrated analysis of the genetic basis of suicidal behavior (چکیده)
49 - Further Results on Betweenness Centrality of Graphs (چکیده)
50 - Coloring of fullerenes (چکیده)
51 - Some Indices of Edge Corona of Two Graphs (چکیده)
52 - On straight-line embedding of graphs (چکیده)
53 - Some vertex-degree-based topological indices under edge corona product (چکیده)
54 - Neighbourly Irregular Derived Graphs (چکیده)
55 - Topological efficiency under graph operations (چکیده)
56 - Some results on distanced-balanced and strongly distanced-balanced graphs (چکیده)
57 - مطالعه ی کدهای گرافی و کاربردهای آن ها (چکیده)
58 - Remarks on The Inner Power of Graphs (چکیده)
59 - Tricyclic and Tetracyclic Graphs with Maximum and Minimum Eccentric Connectivity (چکیده)
60 - کاربردهایی از نظریه گراف (چکیده)
61 - Eccentric Connectivity Index of Graphs (چکیده)
62 - Distribution of some Graph Invariants over Graph Operations (چکیده)
63 - On neighbourly irregular graphs (چکیده)
64 - On some Topological Indices of the Generalized Hierarchical Product of Graphs (چکیده)
65 - Eccentric Connectivity and Zagreb Coindices of the Generalized Hierarchical Product of Graphs (چکیده)
66 - NOTES ON TOPOLOGICAL INDICES OF GENERALIZED LINK (چکیده)
67 - ON HIERARCHICAL PRODUCT OF GRAPHS (چکیده)
68 - SOME NEW RESULTS ON IRREGULARITY OF GRAPHS (چکیده)
69 - Complete solution to a conjecture of Zhang-Liu-Zhou (چکیده)
70 - Applications of the generalized hierarchical product of graphs in computing the vertex and edge PI indices of chemical graphs (چکیده)
71 - Studying the Corona Product of Graphs under some Graph Invariants (چکیده)
72 - Applications of Some Graph Operationsin in Computing Some Invariants of Chemical Graphs (چکیده)
73 - Some Applications of Strong Product (چکیده)
74 - Applications of Graph Operations (چکیده)
75 - Note on properties of First Zagreb Index of Graphs (چکیده)
76 - Distribution of some graph invariants over hierarchical product of graphs (چکیده)
77 - The Vertex and Edge PI Indices of Generalized Hierarchical Product of Graphs (چکیده)
78 - Extremely Irregular Graphs (چکیده)
79 - Note on Strong Product of Graphs (چکیده)
80 - Further results on hierarchical product of graphs (چکیده)
81 - Further Results on Distance-balanced graphs (چکیده)
82 - Further Results On the Third Zagreb Index of Graphs (چکیده)
83 - Effect of all quatratic terms on the third order oscillation (چکیده)