بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Niloofar Alaie Kakhki


موارد یافت شده: 13

1 - Genome-wide evidence supports mitochondrial relationships and pervasive parallel phenotypic evolution in open-habitat chats (چکیده)
2 - Parallel plumage color evolution and introgressive hybridization in wheatears (چکیده)
3 - Phylogeography of the Oenanthe hispanica–pleschanka–cypriaca complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae): Diversification history of open‐habitat specialists based on climate niche models, genetic data, and morphometric data (چکیده)
4 - فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae (چکیده)
5 - بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت (چکیده)
6 - Phylogeny, biogeography, and diversification of barn owls (Aves: Strigiformes) (چکیده)
7 - Out of Africa: biogeographic history of the open-habitat chats (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae) across arid areas of the old world (چکیده)
8 - Preliminary study of rodents using pellets of predatory birds in Iran (چکیده)
9 - Biodiversity patterns of Passerine birds in the Middle East (چکیده)
10 - Mitochondrial DNA (CYTB) divergences in two distinct, Old World and New World Barn Owls (چکیده)
11 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
12 - Mitochondrial DNA (CYTB & COX1) Divergences in Two Distinct, Old World and New World Barn Owls (چکیده)
13 - Species divergence based on statistical and evolutionary models (چکیده)