بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nooshin Karimi Alavijeh


موارد یافت شده: 9

1 - The role of renewable energy consumption on environmental degradation in EU countries: do institutional quality, technological innovation, and GDP matter? (چکیده)
2 - The effects of agricultural development on CO2 emissions: empirical evidence from the most populous developing countries (چکیده)
3 - Analyzing the impact of energy consumption, the democratic process, and government service delivery on life expectancy: evidence from a global sample (چکیده)
4 - Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (چکیده)
5 - Perspectives of current and future urban water security in Iran (چکیده)
6 - تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنل (چکیده)
7 - Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری (چکیده)
9 - The Effect of Economic, Financial, and Political Risks on Foreign Direct Investmentin the Selected Countries of the MENA Region (چکیده)