بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Parvaneh Pordeli


موارد یافت شده: 19

1 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
2 - A colorimetric aptasensor for rapid detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
3 - Preparation, Characterization and Antibacterial Activity of Manganese Oxide Nanoparticles (چکیده)
4 - سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 (چکیده)
5 - Design of a microbial sensor for SDS diagnosis in basis of luminescent bacteria Vibrio fischeri (چکیده)
6 - Fe(HSO4)3as an Efficient Catalyst for Diazotization and Diazo Coupling Reactions (چکیده)
7 - طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
8 - همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum (چکیده)
9 - تثیبت باکتری لومینسانس V.fisheri به روش سل _ ژل بر روی بستر سیلیکا با کاربری تشخیص SDS (چکیده)
10 - Biochemical characteristics of luminescent vibrios isolated from the Caspian seas and the Persian Gulf (چکیده)
11 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
12 - طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
13 - Synthesis and evaluation of antibacterial activity of new derivatives of pyrimido[4,5- e ][1,3,4]oxadiazine (چکیده)
14 - Thiazolo[4,5- d ]pyrimidines: synthesis and antibacterial evaluation (چکیده)
15 - Synthesis and Antibacterial Evaluations of New Pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines (چکیده)
16 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
17 - Molecular iodine promoted synthesis of new pyrazolo[3,4-d] pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
18 - Iodine catalysed synthesis and antibacterial evaluation of thieno-[2,3-d]pyrimidine derivatives (چکیده)
19 - IODINE CATALYZED SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL EVALUATION OF NEW (چکیده)