بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shamsi Emtenani


موارد یافت شده: 10

1 - Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques (چکیده)
2 - Biochemical characterization of a novel antioxidant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide from Struthio camelus egg white protein hydrolysis (چکیده)
3 - The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells (چکیده)
4 - Expression and Biochemical Characterization of a Thermophilic Organic Solvent-Tolerant Lipase from Bacillus sp. DR90 (چکیده)
5 - Gene cloning and characterization of a thermostable organic-tolerant alpha-amylase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
6 - Antioxidant properties of a human neuropeptide and its protective effect on free radical-induced DNA damage (چکیده)
7 - جداسازی و تخلیص پروتئین اووترانسفرین از سفیده تخم شترمرغ و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی هیدرولیزات حاصل از هضم آنزیم های گوارشی (چکیده)
8 - Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli (چکیده)
9 - Molecular cloning of a thermo-alkaliphilic lipase from Bacillus subtilis DR8806: Expression and biochemical characterization (چکیده)
10 - Molecular Cloning and Expression of a Bacillus subtilis Alpha-Amylase Gene in E. coli BL21 (چکیده)