بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Tahere Ghorbani


موارد یافت شده: 12

1 - Study of structural, electrical and electrochemical properties of La0.7Sr1.3Co1−xFexO4 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5) Ruddlesden-Popper oxides as promising cathode for intermediate solid oxide fuel cells (چکیده)
2 - Investigation of methyl orange photocatalytic degradation using La0.7Sr1.3CoO4 Ruddlesden-Popper nanoparticles (چکیده)
3 - Investigation of the linear and nonlinear optical properties of La2−xSrxCoO4 (x = 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3 and 1.5) nanoparticles (چکیده)
4 - Characterization, Electrical and Electrochemical Study of La0.9Sr1.1Co1−xMoxO4 (x ≤ 0.1) as Cathode for Solid Oxide Fuel Cells (چکیده)
5 - High temperature electrical conductivity and electrochemical investigation of La2-xSrxCoO4 nanoparticles for IT-SOFC cathode (چکیده)
6 - Cobalt spin states investigation of Ruddlesden-Popper La2−xSrxCoO4, using X-ray diffraction and infrared spectroscopy (چکیده)
7 - Frequency dependence of Néel temperature in CaMnO3-δ ceramics: Synthesized by two different methods (چکیده)
8 - بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل (چکیده)
9 - بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا (چکیده)
10 - سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم (چکیده)
11 - سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل (چکیده)
12 - STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CaMnO3 NANOPOWDERS PREPARED BY SOL-GEL METHOD (چکیده)