بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ali dehghani firoozabadi


موارد یافت شده: 10

1 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
2 - The effect of insulin treatment on TLR4 gene expression and cell density in hippocampal brain and testis tissues in induced hyperglycemia conditions (diabetes type 1) (چکیده)
3 - Morphological Evaluation of Testis Tissue of Rats in Various Time Points after Diabetes Type 1 Induction (چکیده)
4 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
5 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
6 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته (چکیده)
8 - Role of Toll Like Receptors (TLRs) in Development and Migration of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells: Approach for Development of Novel Therapeutic Strategy (چکیده)
9 - Analysis of Toll like Receptor2 &4 (TLR2 & TLR4) Expression in Testis Tissue of Wistar Rats with Induced Hyperglycemia (چکیده)
10 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)