بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: behnaz kalanat


موارد یافت شده: 13

1 - Enhanced chemical weathering and organic carbon burial as recovery factors for the OAE2 environmental conditions: a case study from Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2 - Short‑term eustatic sea‑level changes during the Cenomanian–Turonian Supergreenhouse interval in the Kopet‑Dagh Basin, NE Tethyan realm (چکیده)
3 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian/Turonian boundary of the Kopet-Dagh Basin (NE Iran), inferred from geochemical anomalies and benthic foraminiferal assemblages (چکیده)
4 - Nitrogen isotope variations and environmental perturbations during Cenomanian-Turonian transition in the NE Tethyan realm, Kopet-Dagh basin (چکیده)
5 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian-Turonian boundary (OAE2) in the Kopet-Dagh basin inferred from benthic foraminiferal assemblages and geochemical anomalies (چکیده)
6 - A multi-proxy chemostratigraphy of the Cenomanian/Turonian transition in Kopet-Dagh basin (NE Iran); implication for oceanic temperature and pCO2 variations (چکیده)
7 - Benthic foraminiferal response to environmental changes across Cenomanian/Turonian boundary (OAE2) in the northeastern Tethys, Kopet-Dagh basin (چکیده)
8 - تغییرات آب و هوای دیرینه طی گذر سنومانین-تورونین (2OAE-2) بر اساس مطالعات کمواستراتیگرافی در حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
9 - Planktonic foraminiferal turnover across the Cenomanian –Turonian boundary (OAE2) in the northeast of the Tethys realm, Kopet-Dagh Basin (چکیده)
10 - پاسخ فرامینیفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
11 - تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ (چکیده)
12 - مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس (چکیده)
13 - A Cenomanian-Turonian drowning unconformity on the eastern part of Kopet-Dagh basin, NE Iran (چکیده)