بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: fahimeh baghbani


موارد یافت شده: 17

1 - Stable emotional adaptive neuro-control of uncertain affine nonlinear systems with input saturation (چکیده)
2 - Interval type-2 Fuzzy control and stochastic modeling of COVID-19 spread based on vaccination and social distancing rates (چکیده)
3 - Observer‐based adaptive emotional command‐filtered backstepping for cooperative control of input‐saturated uncertain strict‐feedback multi‐agent systems (چکیده)
4 - Cooperative Fuzzy Adaptive Control for Stochastic Nonlinear Multi- Agent Systems Using Artificial Potential Functions (چکیده)
5 - Interval type-2 generalized fuzzy hyperbolic modelling and control of nonlinear systems (چکیده)
6 - Command-filtered backstepping robust adaptive emotional control of strict-feedback nonlinear systems with mismatched uncertainties (چکیده)
7 - Cooperative adaptive emotional neuro-control for a class of higher-ordered heterogeneous uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
8 - Cooperative Adaptive Fuzzy Control of Uncertain Affine Nonlinear Multi--agent Systems Based on Artificial Potential Functions (چکیده)
9 - Adaptive Emotional Neuro Control for a Class of Uncertain Affine Nonlinear Systems (چکیده)
10 - Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems (چکیده)
11 - کنترل مقاوم H2/H∞ تطبیقی بر پایه سیستم‌های فازی نوع دو برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم‌قطعیت (چکیده)
12 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
13 - Stable robust adaptive radial basis emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems (چکیده)
14 - Adaptive fuzzy formation control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
15 - Cooperative adaptive fuzzy tracking control for a class of nonlinear multi-agent systems (چکیده)
16 - Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomes (چکیده)
17 - Robust adaptive mixed H2/H interval type-2 fuzzy control of nonlinear uncertain systems with minimal control effort (چکیده)