بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: faranak dehghani


موارد یافت شده: 13

1 - Anti-leishmaniasis effect of nano-structured lipid carrier containing glucantime drug: Preparation, characterization, in-vitro and in-vivo evaluation (چکیده)
2 - A Novel Topical Formulation of the Leishmaniasis Drug Glucantime as a Nanostructured Lipid Carrier-Based Hydrogel (چکیده)
3 - Improvement the anti-promastigote performance of glucantime drug by encapsulation in a nano-structured lipid carrier (چکیده)
4 - Selection the best components for preparation the nanostructured lipid carriers based on solubility parameter study (چکیده)
5 - تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تأثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر میکروامولسیون خوراکی روغن کنجد و عسل بر سپسیس کاندیدیایی موش صحرایی (چکیده)
7 - Investigating the anti-apoptotic effect of sesame oil and honey in a novel nanostructure form for treatment of heart failure (چکیده)
8 - Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochloride (چکیده)
9 - Preparation, characterization and in-vivo evaluation of microemulsions containing tamoxifen citrate anti-cancer drug (چکیده)
10 - تهیه و ارزیابی عملکرد میکروامولسیون خوراکی حاوی داروی تاموکسیفن بر پایه روغن کنجد (چکیده)
11 - Preparation and evaluation of a new drug delivery system for raloxifen (چکیده)
12 - Synthesis and characterization of a new microemulsion form based on sesame oil (چکیده)
13 - بررسی روشهای سنتز نانوکپسولها به عنوان نانوحاملهای دارویی (چکیده)