بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: fateme maleki


موارد یافت شده: 9

1 - Investigating the Anti-tumor and Apoptosis-inducing Effects of Coumarin Derivatives as Potent 15-Lipoxygenase Inhibitors on PC-3 Prostate Cancer Cells (چکیده)
2 - Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors (چکیده)
3 - سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 (چکیده)
4 - بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 (چکیده)
5 - Synthesis and Investigation of Cytotoxic and Anticancer Effects of monoterpenoid stylosin on Prostate Cancer Cells in vitro (چکیده)
6 - Investigating the Cytotoxic and Anticancer Effects of 8- Isopentenyloxy Coumarin on PC3 Prostate Cancer Cells (چکیده)
7 - Investigating Synergic Effects of Valproic Acid on Anticancer Agents in Vitro (چکیده)
8 - سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)
9 - سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)