بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hadi kalani


موارد یافت شده: 38

1 - Predicting the performance of organic solvent reverse osmosis membranes using artificial neural network and principal component analysis by considering solvent–solvent and solvent–membrane affinities (چکیده)
2 - A practical hybrid machine learning method for predicting the flash point of complex ternary alcohol-based mixtures (چکیده)
3 - A Conceptual and Straightforward Approach for Solving the Closed-form Direct Kinematics of a General Coplanar 6-PUS Parallel Manipulator (چکیده)
4 - Assistive Control of a Hip Exoskeleton Robot using a DQN-Adjusted Delayed Output Feedback Method (چکیده)
5 - An experimental study integrated with prediction using deep learning method for active/passive cooling of a modified heat sink (چکیده)
6 - Improving the performance of a nanofluid-based photovoltaic thermal module utilizing dual-axis solar tracker system: Experimental examination and thermodynamic analysis (چکیده)
7 - Toward a bio-inspired rehabilitation aid: sEMG-CPG approach for online generation of jaw trajectories for a chewing robot (چکیده)
8 - Dynamic modeling of the EMG and chewing force relation through ANFIS-principal dynamic mode analysis (چکیده)
9 - Dynamic modeling and CPG-based trajectory generation for a masticatory rehab robot (چکیده)
10 - استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نیروی گاز گرفتن از روی سیگنال الکترومایوگرام (چکیده)
11 - تشخیص بروز شین اسپلینت در ناحیه قدامی ساق پای مردان، بر اساس بررسی فعالیت الکتریکی عضلات و با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (چکیده)
12 - حل سینماتیک مستقیم روبات استوارت- گوف با استفاده از روش ترکیبی بهبود ‌یافته (ترکیب شبکه عصبی و نیوتن- رافسون مرتبه 3) (چکیده)
13 - Interval-valued fuzzy derivatives and solution to interval-valued fuzzy differential equations (چکیده)
14 - Quasi type 2 fuzzy differential equations (چکیده)
15 - Using artificial neural network models and particle swarm optimization for manner prediction of a photovoltaic thermal nanofluid based collector (چکیده)
16 - TowardsanSEMG-basedtele-operatedrobotformasticatory rehabilitation (چکیده)
17 - Simulation of tumor induced angiogenesis using an analytical adaptive modeling including dynamic sprouting and blood flow modeling (چکیده)
18 - Dynamic modeling of SEMG–force relation in the presence of musclefatigue during isometric contractionsMoein (چکیده)
19 - A Hybrid Neural Network Approach for Kinematic Modeling of a Novel 6-UPS Parallel Human-Like Mastication Robot (چکیده)
20 - بهینه سازی چندهدفی حرکت سرپنتین ربات مارمانند با استفاده از NSGA (چکیده)
21 - Prediction of Clenching Jaw Movements Based on EMG Signals Using Fast Orthogonal Search (چکیده)
22 - Fuzzy Impedance Control Strategy for Jaw Rehabilitation Using 6-UPS Stewart Robot (چکیده)
23 - شناسایی حالت معیوب یک واحد هواساز با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
24 - کاربرد یادگیری تقویتی در جهت یابی حرکت سرپنتین ربات مارمانند (چکیده)
25 - Application of statistical techniques in modeling and optimization of a snake robot (چکیده)
26 - Improved general solution for the dynamic modeling of Gough–Stewart platform based on principle of virtual work (چکیده)
27 - A time-delay parallel cascade identification system for predicting jaw movements (چکیده)
28 - SEMG-based prediction of masticatory kinematics in rhythmic clenching movements (چکیده)
29 - In vitro investigation of heat transfer phenomenon in human immature teeth. (چکیده)
30 - An application of principal component analysis method in wood defects identification (چکیده)
31 - Parameter Optimization of a Snake Robot Using Taguchi Method (چکیده)
32 - Design and Modeling of a Snake Robot Based on Worm-Like Locomotion (چکیده)
33 - Effect of Friction Models on Snake Robot Performance (چکیده)
34 - Generating Snake Robot Concertina Locomotion Using a New Dynamic Curve (چکیده)
35 - Parameter Optimization of a Snake Robot Using Taguchi Method (چکیده)
36 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
37 - Traveling Wave Locomotion of Snake Robot along Symmetrical and Unsymmetrical body shapes (چکیده)
38 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)