بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: javad oradi


موارد یافت شده: 12

1 - CEO succession origin and annual reports readability (چکیده)
2 - تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی (چکیده)
3 - CEO financial background and internal control weaknesses (چکیده)
4 - Audit committee gender diversity and financial reporting: evidence from restatements (چکیده)
5 - تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر ویژگی های کمته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (چکیده)
7 - بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
8 - ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
9 - بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت (چکیده)
10 - تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی (چکیده)
11 - تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی (چکیده)
12 - کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)