بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mahmood sharafi


موارد یافت شده: 9

1 - Sedimentology of a transgressive mixed‐energy (wave/tide‐dominated) estuary, Upper Devonian Geirud Formation (Alborz Basin, northern Iran) (چکیده)
2 - بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه) (چکیده)
3 - Trace fossils analysis of fluvial to open marine transitional sediments:Example from the Upper Devonian (Geirud Formation), Central Alborz, Iran (چکیده)
4 - Sequence stratigraphic significance of sedimentary cycles and shell concentrations in the Aitamir Formation (Albian–Cenomanian), Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
5 - Stratigraphic application of Thalassinoides ichnofabric in delineating sequence stratigraphic surfaces (Mid-Cretaceous), Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
6 - ارتباط گلاکونیت زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغ (چکیده)
7 - کاربرد لایه های پرفسیل در تفسیر چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر در ناودیس شیخ و بی بهره - باختر کپه داغ (چکیده)
8 - چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
9 - بررسی خاستگاه و سازو کار تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در جنوب شرق درگز (چکیده)