بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maryam moeinfar


موارد یافت شده: 10

1 - Numerical Simulation of the Impinging Jets and Study the Effect of the Existence of the Pedestal on Flow Field and Heat Transfer Characteristics (چکیده)
2 - STUDY OF CONFINED AND UNCONFINED IMPINGING JETS WITH DIFFERENT JET-TO-TARGET DISTANCES USING V2-F MODEL (چکیده)
3 - SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW (چکیده)
4 - Numerical investigation of delta and arrow wings with various sweep angles at different angles of attack and Mach numbers (چکیده)
5 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
6 - بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 (چکیده)
7 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
8 - NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE (چکیده)
9 - Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body (چکیده)
10 - Numerical Study of the Heat Transfer Characteristics of a Turbulent Jet Impinging on a Cylindrical Pedestal (چکیده)