بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohsen abbasi


موارد یافت شده: 12

1 - TiCl2.2H2O catalyzed one-pot synthesis of highly functionalized tetrahydropiperidines andevaluation of their antimicrobial activities (چکیده)
2 - Cooperative Beamforming in Relay Assisted MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems (چکیده)
3 - Synthesis, characterization and first application of keggin-type heteropoly acids supported on silica coated NiFe2O4 as novel magnetically catalysts for the synthesis of tetrahydropyridines (چکیده)
4 - Cooperative beamforming and relay selection in cognitive radio systems (چکیده)
5 - Synthesis of new derivatives of β-Cyclodextrin Esters as Drug Carreir Molecules (چکیده)
6 - Cooperative beamforming, power allocation and relay selection in MIMO cognitive radio systems (چکیده)
7 - پرتوسازی همکارانه در سیستم رادیو شناختمند MIMO فراسو (چکیده)
8 - Cooperative Beamforming in MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems.doc (چکیده)
9 - Cooperative Beamforming and Power Allocation in the Downlink of MIMO Cognitive Radio Systems (چکیده)
10 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
11 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
12 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)