بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: niloofar rajabzadeh safaei


موارد یافت شده: 14

1 - An efficient curved beam element for thermo-mechanical nonlinear analysis of functionally graded porous beams (چکیده)
2 - اثر خمیدگی الیاف و تخلخل بر روی ویژگیهای مکانیکی کشسان نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی بر پایه ی روش چند مقیاسی موری-تاناکا (چکیده)
3 - Influence of shape memory alloy on seismic behaviour of hollow-section concrete columns (چکیده)
4 - On the damping influence on the dynamic analysis of functionally graded beams resting on elastic foundation by Green’s function method (چکیده)
5 - Exact post-buckling analysis of planar and space trusses (چکیده)
6 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
7 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
8 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
9 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
10 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
11 - Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using green’s function method (چکیده)
12 - Nonlocal static analysis of a functionally graded material curved nanobeam (چکیده)
13 - Static and dynamic analysis of circular beams using explicit stiffness matrix (چکیده)
14 - An Explicit Stiffness Matrix for Parabolic Beam Element (چکیده)