بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sajede karimpour


موارد یافت شده: 13

1 - Rapid assessment of sanitary and physiological state of thermotherapy-treated apple shoots by chlorophyll content evaluation (چکیده)
2 - Preliminary results on virus and viroids elimination in apricot through in vitro thermo- and cold-therapy (چکیده)
3 - Optimization of plant growth regulators for in vitro shoot proliferation of apple cv. ʽAbbasiʼ using response surface method (چکیده)
4 - پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار Design Expert (چکیده)
5 - بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (چکیده)
6 - In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear cultivar (چکیده)
7 - Data on Scarification and Stratification Treatments on Germination and Seedling Growth of Ziziphus Jujuba Seeds (چکیده)
8 - Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivar (چکیده)
9 - اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (چکیده)
10 - اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (چکیده)
11 - اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران (چکیده)
12 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
13 - Growth and Yield Characteristics of Paprika Pepper (Capsicum annum L.) in Response to Plant Density (چکیده)