بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sina afkhami


موارد یافت شده: 10

1 - مطالعه تجربی و عددی فرایند راه‌اندازی تست نازل سهموی در محیط شبیه‌ساز ارتفاع بالا (چکیده)
2 - Evaluation of generalized k-ω turbulence model in strong separated flow estimation of thrust optimized parabolic nozzle (چکیده)
3 - Starting transient analysis of second throat exhaust diffuser in high-altitude test of a thrust optimized parabolic nozzle (چکیده)
4 - Experimental and numerical investigation of transient starting of pre-evacuated exhaust diffuser in high altitude ground test (چکیده)
5 - Experimental and comprehensive investigation of second throat diffuser area effect on ground test of a thrust optimized parabolic nozzle with different expansion ratios (چکیده)
6 - شبیه‌سازی عددی دایش ریان در یک نازل سهموی بهینه تراست (چکیده)
7 - بررسی تجربی اثر سطح مقطع گلوگاه ثانویه بر عملکرد راه اندازی دیفیوزر در تست نازل سهموی بهینه تراست (چکیده)
8 - بررسی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست در شرایط فرامنبسط (چکیده)
9 - تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی (چکیده)
10 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی (چکیده)